Заява
altЗаява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території щодо розташування об’єктів виробничо - комунального призначення на території Щиренької ОТГ (за межами населених пунктів), Пустомитівського району, Львівської області
...
 
 
 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Детального плану території щодо розташування об’єктів виробничо - комунального
призначення на території Щиренької ОТГ (за межами населених пунктів),
Пустомитівського району, Львівської області

Загальні положення

1) Замовник СЕ0

Замовником проекту є Пустомитівська районна державна адміністрація.

Вид та основні цілі ЯЛТІ

Детальний план території є містобудівною документацією, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості на якій реалізуються повноваження Пустомитівської районної державної адміністрації. Детальний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування організації інженерно - транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою території проектування, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології(якщо вони присутні).

Завданнями проекту Детального плану території(ДПТ) є:

•обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

•урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

•обгрунтування та визначення території проектування для містобудівних потреб; •забезпечення раціонального використання території;

•визначення на території проектування особливих функціональних зон, що мають особливу екологічну, рекреаційну, адміністративну, виробничу - встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використанні

розроблення містооудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання території;

розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки людей на території проектування.

При розробленні Детального плану території(ДПТ) щодо розташування об’єктів виробничо - комунального призначення на території Щирецької ОТГ (за межами населених пунктів) враховується схема генерального планування Пустомитівського району, Генеральна схема планування території України, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідного населеного пункту чи пунктів, програми розвитку інженерно - транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території проектування. Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі Схеми планування території буде розроблено детальний план територій, який згідно зі ст. 19, зокрема, визначить:

•функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами; •містобудівні умови та обмеження;

•потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування; •доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

•черговість та обсяги інженерної підготовки території;

•систему інженерних мереж;

 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;

•порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів.

Визначення обсягу CEO

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в Щирецькій ОТГ і зокрема на території проектування.       :

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами на території проектування об’єктів виробничо- комунального призначення на території Щирецької ОТГ (за межами населених пунктів)

є:

 1. Атмосферне повітря — забруднення атмосферного повітря автотранспортом.
 2. Водні ресурси:
 3. відсутність централізованого водовідведення ;
 4. відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.
 5. Поводження з відходами:
 6. відсутність санкціонованого місця видалення відходів.

Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення CEO, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до проекту Детального плану території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Комплексна програма охорони довкілля території проектування на 2018 - 2020 роки:

 

Цілі охорони

довкіллявідносно

виявлених

екологічних

проблемтериторії

Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми. пов'язані із проектом ДГТТ

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності підприємства через відсутність централ і зован ото

Зменшення скидання неочишених та недостатньо очищених стоків у водні об'єкти.

 

 

 

 

 

 

водовідведення в населених тунктах

Зуцівництво, реконструкція споруд для очищення стічних вод. системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них.

Поводження з відходами Видалення, захороне ния тапереробка твердих побутових відходів.

Недосконалість структури санітарного очищення населених пунктів та небезпечний вплив на довкілля існуючих сміттєзвалищ. Зменшення обсягів захоронения побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження.

Реформування системи санітарного очищення.

Модернізація діючих га будівництво нових полігонів з метою захоронения відходів

Створення умов для ефективного використання ресурсоцінних компонентів.

*

водовідведення в селах

Будівництво, реконструкція споруд для очищення стічних вод. - системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них.

 

 

 

 

 

 

Перелік та обсяг інформації

Для розробки CEOпередбачається використовувати наступну інформацію:

•доповіді про стан довкілля навколо території проектування;

•статистичну інформацію;

•лабораторні дослідження стану довкілля;

•дані моніторингу стану довкілля;

 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов'язаних із розробкою детального плану території наступні:

 • зменшення викидів забруднюючих речовин у повітря від території проектування та об’єктів розташованих на цій території, шляхом встановлення для сільськогосподарських та виробничих підприємств визначених законодавством розмірів санітарно - захисних зон, оптимізації схем дорожнього руху.

Строкиподання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки екологічними проблемами на території проектування об’єктів виробничо - комунального призначення на території Щирецької ОТГ (за межіми населених пунктів) відповідно до пп/5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Голова Пустомитівської районної державної адміністрації                                                                                            І- Хрунь

» Повернутись до оголошень